Informace k Šablonám

Důležitá sdělení

Praktický postup pro dřívější ukončení projektů

Řídicí orgán OP JAK připravil praktický postup pro příjemce dotace ve výzvě 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, kteří se rozhodnou ukončit realizace projektu dříve. Tento podpůrný materiál shrnuje metodické podmínky a administrativní úkony podání žádosti o dřívější ukončení projektu a naleznete jej ZDE.

Aktuality

Personální pozice v II. vlně šablon OP JAK

Mateřské školy


Základní školy

Pozice Školní speciální pedagog ZŠ, Školní psycholog ZŠ (včetně sdílených) a Sociální pedagog ZŠ nebudou nadále v OP JAK pro ZŠ podporovány, a to s ohledem na institucionalizaci těchto pozic v běžných základních školách. Aktuálně je v legislativním procesu novela zákona č. 561/2004 Sb., jejímž obsahem je právní rámec národního financování výše uvedených pozic s předpokládanou účinností od 1. 1. 2025.

Hana Gaďurková, animátorka

Inovativní vzdělávání

Do šablony Inovativní vzdělávání není možné vykazovat jakékoli aktivity, které jsou zaměřeny pouze na sport či sportovní aktivity pro děti/žáky/účastníky zájmového vzdělávání. Je možné sportovní aktivity ale využít jako jeden z prostředků k dosažení cíle, tzn. např. vodácký kurz s biologickým/ekologickým zaměřením, kde cílem bude formou zážitkové pedagogiky přiblížit cílové skupině biologická/ekologická témata. 

Soubor Evidence 32 hodin je doporučeno doložit do zprávy o realizaci v podobě excelového (xls) souboru. Řídicí orgán s daty obsaženými v tabulce Evidence 32 hodin pracuje v oblasti evaluací, data se dále analyzují, z tohoto důvodu je preferováno doložení výstupu v podobě excelového souboru. V návaznosti na potřebu analyzování dat jsou zároveň příjemci, kteří v rámci zpráv o realizaci doloží skeny Evidence 32 hodin, ve výzvě k dopracování vyzváni k doložení také xls souboru. 

Hana Gaďurková, animátorka

Jak jsme na tom u nás v regionu?

Nejvyšší částku budou školy v rámci 1. vlny šablon z operačního programu Jan Amos Komenský v následujících 2 školních letech směřovat do personální podpory, dále pak do inovativního vzdělávání dětí a žáků, budou vzdělávat své pedagogické i nepedagogické pracovníky formou školení a spolupráce a budou se setkávat s rodiči formou odborně zaměřených tematických setkání nebo formou komunitních setkávání.


Hana Gaďurková, animátorka

Šablony vzdělávání pracovníků a spolupráce

V šablonách OP JAK nelze podpořit vzdělávací kurzy zaměřené ryze na sport (např. na atletiku, kruhový trénink, posilování, lezecké techniky, vodní sporty). V tématu „well-being a psychohygiena“ lze však podpořit pohybové aktivity se zaměřením na celkové duševní zdraví, vyrovnávání se stresem, práci s vlastním potenciálem apod. V tématu „vzdělávání s využitím nových technologií“ nelze podpořit vzdělávací kurzy zaměřené na standardně a dlouhodobě využívané aplikace, např. balíček MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint atd.). Dále v šablonách nelze podpořit vzdělávací kurzy zaměřené na zdravotnické dovednosti (např. kurzy první pomoci, pro zdravotníky zotavovacích akcí, kurzy zdravotně-preventivních činností).

A jak je to s délkami kurzů? Ze dvou osvědčení na 18 hodin vzdělávání (jedno samostatné osvědčení) a 6 hodin vzdělávání (druhé samostatné osvědčení) je způsobilým výstupem projektu osvědčení na 18 hodin, které představuje dvě jednotky aktivity. Pro způsobilost další jednotky aktivity je nezbytné k osvědčení na 6 hodin získat jakékoliv jiné osvědčení ze vzdělávání, které trvalo min. 2 hodiny vzdělávání. Pokud však trvalo více než 2 hodiny, zbývající hodiny vzdělávání NELZE VYKÁZAT jako základ pro další jednotku aktivity. Ze třech osvědčení na 6 a 6 a 4 hodiny vzdělávání je možné uznat jednu jednotku aktivity, která bude tvořena dvěma z těchto osvědčení. Ke třetímu osvědčení je opět nezbytné získat jiné osvědčení ze vzdělávání, které trvalo méně než 8 hodin, aby mohla být uznána další jedna jednotka aktivity.

Hana Gaďurková, animátorka