Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Veronika VykopalováJaromíra TheimerováLenka Alvado BlancoVeronika Mácová
Jaroslav BečákGabriela NěmčákováLucie Švédová

Cílem pracovní skupiny pro rovné příležitosti je podpora vzájemné spolupráce škol v regionu za účelem zvyšování kvality a efektivity předškolního a školního vzdělávání a podpora společného vzdělávání a úzká spolupráce
se školskými poradenskými pracovišti a subjekty v oblasti společného vzdělávání.

Jaké aktivity pracovní skupina již realizuje?

Kroužek pro předškoláky

Od února se nám podařilo otevřít tři skupinky kroužků pro předškoláky a pro děti s odkladem školní docházky. Cílem je děti připravit na snazší a úspěšný vstup do základní školy. Zábavnou formou jsou rozvíjeny dovednosti v oblasti zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky, prostorové orientace, paměti a koncentrace pozornosti. Celkem do kroužků dochází 26 dětí. Do konce června absolvují děti šest setkání. Kroužkem v budově ZŠ a MŠ Struhlovsko, příspěvková organizace provází Mgr. Lucie Pazderová, v budově SPC Hranice Mgr. Denisa Bajgarová. 

Jaké aktivity nás čekají?

Podpůrná skupina pro učitele a podpůrná skupina pro asistenty pedagoga

Jste pedagog/žka spolupracující s asistentem pedagoga nebo jste asistent/ka pedagoga? Daří
se Vám práce, ale občas hledáte řešení nestandardních situací? Rádi/y sdílíte své radosti, ale
i těžkosti s druhými kolegy? Nebo hledáte další motivaci pro svou další práci? 

Od dubna vzniká podpůrná skupina určená učitelům a podpůrná skupina určená asistentům pedagoga. Smyslem je podpořit partnerské nastavení spolupráce učitele a asistenta pedagoga
ve vyučování. Celkem se uskuteční čtyři setkání zvlášť pro učitele a zvlášť pro asistenty pedagoga, jedno setkání je naplánované jako společné. Skupiny povede supervizorka Mgr. Hana Kroupová. Setkání se uskuteční na ZŠ a MŠ Struhlovsko, příspěvková organizace. Přihlášení je možné do 5. dubna 2024. 

Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga začíná 16. 4. 2024, skupina pro učitele začíná 25. 4. 2024. 

Zájemci o podpůrnou skupinu pro pedagogy se mohou hlásit zde. Zájemci o podpůrnou skupiny pro asistenty pedagoga se mohou hlásit zde.

Neformální setkávání pro rodiče

Další naplánovanou aktivitou je neformální setkávání určené rodičům (nebo jiným osobám) pečující o dítě s postižením. Smyslem setkávání je sdílení zkušeností, radostí i starostí a vzájemná podpora. V případě potřeby a zájmu ze strany rodičů bude možné zajistit odborníka na určité téma. 

Pro více informací a možnosti se přihlásit kontaktujte do 30. dubna 2024

Mgr. Veroniku Vykopalovou na e-mail: vveronika.vvykopalova@gmail.com.


Specifické poruchy učení

Dne 21. května 2024 se uskuteční přednáška pod vedením doc. PaedDr. Olgy Zelinkové, CSc. na téma Specifické poruchy učení v praxi. Přednáška je určena zejm. učitelům na 1. stupni, ale
i ostatním pedagogům, kteří pracují s žáky se specifickými poruchami učení. 

Obsahem přednášky bude sdílení příkladů dobré praxe, nalezení vhodného přístupu k dětem s SPU
a podpora zásad práce z pozice pedagogického pracovníka. Více informací s odkazem na přihlášení bude zveřejněno v první půlce dubna.

Kapacita účastníků je omezena.