Podpora matematické gramotnosti

Radomír MacháňKateřina MichalíkováHana GaďurkováEva OdstrčilováKateřina JurčákováRoman ŠejdaTomáš Navrátil

Obsahem práce regionálního metodika pro podporu matematické gramotnosti je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji MG (ale také pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka.

Co je to MATEMATICKÁ GRAMOTNOST?

Matematická gramotnost je schopnost uplatňovat matematiku v praxi, schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.

Matematická gramotnost je schopnost uplatnit získané vědomosti, dovednosti, návyky, postoje a hodnoty při řešení nejrůznějších úkolů a životních situací s čistě matematickým obsahem až k takovým, ve kterých není matematický obsah zpočátku zřejmý, a je na řešiteli, aby ho v nich rozpoznal. Úroveň matematické gramotnosti se projeví, když jsou matematické znalosti a dovednosti používány k vymezení, formulování a řešení problémů z různých oblastí a kontextů a k interpretaci jejich řešení s využitím matematiky.

Záměrem aktivit je rozvoj matematické gramotnosti směřující k rozvoji potenciálu každého žáka. Do její činnosti budou zapojeni učitelé ZŠ a MŠ z území ORP Hranice. Součástí práce PS bude také začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Současně bude PS podporovat aktivity směřující na podporu práce s nadanými žáky. PS se bude zabývat např. tématem her v matematice, finanční gramotnosti, regionálních soutěží na podporu matematické gramotnosti a logického myšlení a dalšími tématy a podněty z regionu. PS se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 1.8 Místní akční plánování.


PS se bude pravidelně scházet min. 4x ročně, v případě potřeby častěji, výstupy z jednání formou doporučení předkládá ŘV. Také projednává a připomínkuje všechny relevantní materiály. Ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Jaké aktivity připravujeme či již realizujeme?

Neformální setkávání

Cílem aktivity je skutečně neformální setkání nejen pedagogů majících blízko k podpoře rozvoje matematické gramotnosti (nejen v matematice) spojené se sdílením zkušeností a příkladů dobré praxe.

Máme za sebou již 1. neformální setkání, které bylo zaměřeno na deskové a jiné hry jako nástroj podpory rozvoje matematické gramotnosti u žáků – hry rozšiřující zásobník námětů pro výuku matematiky. Účastníky seznámili učitelé ze "Struhlovska" s různými typy her, připravenými na "putování" po školách v regionu (viz. níže). Hrami pro rozvoj početních dovedností, hrami k procvičení aritmetických operací, hrami pro rozvoj rovinné a prostorové představivosti, ale také hrami sloužícími jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky. Hrami, které mohou podpořit lepší pochopení učiva, utvrzování znalostí, zábavné utváření, ale i následné procvičování matematických i logických dovedností a návyků. Hrami, které mohou být pro žáky zároveň vysoce motivační. Následovalo společné praktické vyzkoušení každé z her.

Hry jako aktivizující výuková metoda

Společné aktivizujícím výukovým metodám je kladení důrazu na bezprostřední účast žáků na výukovém procesu, na jejich angažované zapojení do výukových aktivit, na vlastní učební aktivity, na myšlení, na řešení problémů. Podstata tkví v individuálním přístupu žáka k učení. Důležitá je praktická zkušenost a přímá činnost žáka. Aktivizující výukové metody rozvíjejí osobnost žáka, přispívají k rozvoji kreativity, samostatnosti a schopnosti spolupráce. Teorii je žák nucen uchopit a použít v praxi a teoretické poznatky se tak propojují s praktickým využitím těchto poznatků. Aktivizují metody výuky jsou součástí konstruktivistického přístupu.

Didaktické hry záměrně evokují produktivní aktivity a rozvíjejí myšlení, mají motivační aspekt.

Pro zapůjčení her kontaktujte kolegu matematika Radomíra Macháně ze ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice, a to buď emailem na adrese radomir.machan(zavináč)zsstruhlovsko.cz nebo telefonicky na čísle 581 650 151.

A jaké hry je možné si již zapůjčit?

Qwirkle - 6 ks

Mix Match - 6 ks

Sixstix - 6 ks

Deskové hry - procvičujeme matematiku

1. a 2. třídy ZŠ - 6 ks

Deskové hry - procvičujeme násobilku - 5 ks

3D piškvorky Tick Tack Toe - 5 ks

Barevný kód - 6 ks

Katamino - 6 ks

Qubolo - 4 ks

Supermatik - 6 ks

Logic - 6 ks

Sudoku - 12 ks

Vzhůru na matematiku! 1-2 - 4 ks

Vzhůru na matematiku! 3-4 - 4 ks

Fractions Tray - 6 ks

Sdílené prostředí

Jedním z nejúčinnějších nástrojů profesního rozvoje pedagogů je kolegiální podpora a vzájemné sdílení učitelů. 

Jednou z možných efektivních technik kolegiálního sdílení profesních zkušeností pedagogů z různých škol je využívání společného online prostředí pro inspiraci, pro sdílení elektronických materiálů, odkazů, námětů, nápadů, zkušeností.

Připravujeme sdílené prostředí na bázi e-learningového vzdělávacího portálu Moodle.

 Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je velice důležitá dovednost. Díky ní dokážeme porozumět světu financí a můžeme činit zodpovědná rozhodnutí. Zmíněná gramotnost zahrnuje znalost základních finančních produktů, jakými jsou například dluh či úrok. Dále porozumění peněžním transakcí, plánování a správa rodinného rozpočtu, posuzování rizik a očekávání zisku a mnohem více.

Pokud porozumíme financím a způsobu, jakým fungují, můžeme činit zodpovědná rozhodnutí. Je proto důležitá, aby si finanční gramotnost osvojily i děti. Čím dříve se tak stane, tím lépe se budou v současném světě orientovat. A rodiče se pak nebudou muset bát, že nebudou znát hodnotu peněz a budou si například od kamarádů půjčovat peníze, aby si koupily sladkosti.

Stejně jako u všech dovedností, i v případě finanční gramotnosti platí, že učení hrou je mnohem zábavnější. Než tedy začnete dětem vysvětlovat složité pojmy, zkuste si s nimi zahrát hru. 

Plánujeme zakoupení her:

Soutěže na rozvoj matematické gramotnosti a logického myšlení

Uskutečníme regionální soutěže strategických logických her. Hlavním cílem je vzbudit v mladých lidech zdravou soutěživost a podpořit jejich sebevědomí, logické uvažování i týmového ducha. 

Šachy

Piškvorky

Sudoku