O projektu

Realizací projektu navazujeme na projekty MAP pro Hranicko a MAP pro Hranicko II a III, kde jsme si definovali 6 regionálních priorit a k nim příslušné specifické cíle, kroky a aktivity, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Projekt podporuje vytvořená partnerství, společné plánování a sdílení aktivit, rozšiřuje spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání vč. neformálního a vyhodnocuje přínosy této spolupráce v ORP Hranice. Je zpracován s aktéry v území. Aktéři se mohou zapojit do všech aktivit realizovaných v rámci projektu, využívat metodickou podporu a plánovat společné aktivity šetřící rozpočet škol. Do projektu MAP IV se zapojilo všech 31 MŠ, 16 ZŠ (z nichž 7 je malotřídních), 2 speciální ZŠ i 2 ZUŠ. 

Cíl projektu

Vize 

Školy, školská zařízení a jejich zřizovatelé na území ORP Hranice rozvíjejí vzájemné síťování a partnerství.

 

Rozpočet

Celkem: 7 988 295

Výše dotace: 7 988 295

Číslo projektu

CZ.02.02.XX/00/23_017/0008268

Období realizace

Zahájení: prosinec 2023

Ukončení: prosinec 2025


Organizační struktura

Řídicí výbor MAP (ŘV MAP)

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP ORP Hranice. 

Řídící výbor si volí svého předsedu a definuje si vlastní postupy rozhodování. Řídí se platným Statutem a Jednacím řádem. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP. ŘV MAP IV navazuje na svou činnost z projektu MAP III. Schází se minimálně 2x ročně.

Aktuální složení ŘV MAP ZDE.


Realizační tým MAP (RT MAP) 

RT MAP poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje a aktualizace MAP, evaluace a implementace MAP. 

Vedení a administrativa

Projektový manažer je hlavním organizátorem všech aktivit projektu. Jeho činnost přesahuje i do odborného týmu. Má zodpovědnost za celkovou realizaci projektu.

Zajišťuje finanční řízení projektu. Sleduje a aktualizuje finanční plány projektů. Zodpovídá za provedené platby v rámci projektů. Vyřizuje obchodní korespondenci, obsluhuje datovou schránku. Archivuje dokumenty, zajišťuje kancelářské potřeby a celkový chod kanceláře.

Koordinuje členy Řídícího výboru, odpovídá za celkovou koordinaci pracovních skupin a celkovou koncepci a jednotnost zpracování Místního akčního plánu. 

Odborníci a konzultanti

Aktuální složení PS ZDE.