Informace odjinud

Aktuality

Veřejná konzultace k revizi RVP

Aktualita: Můžete zpětně zhlédnout jednání Národního konventu na toto téma ze dne 12.4.

Každý zájemce může od 2. dubna zanechat svou zpětnou vazbu k dokumentu revize RVP PV a ZV. K dispozici jsou webové stránky Veřejná konzultace, kde nalezne nejen detailnější informace o potřebě revize, kdo a jak na ní pracoval a jak se má promítnout do výuky. Také si na nich může prostudovat samotný návrh revize a ve strukturovaném dotazníku se k němu vyjádřit.  

Obdržené podněty a připomínky budou poté vyhodnoceny odbornými garanty a zapracovány do finálního dokumentu návrhu revize RVP PV a ZV, který NPI ČR v září 2024 předá MŠMT. Po zapracování podnětů z veřejné konzultace proběhne ve druhé polovině roku 2024 schvalovací proces revize na úrovni MŠMT. Od školního roku 2025/26 by měl být dokument revize používán dobrovolně a od školního roku 2027/28 povinně.  

Bližší informace k tzv. velké revizi naleznete ZDE. Návrh RVP ZV v textové podobě pro snazší připomínkování naleznete na webových stránkách pedagogicke.info ZDE.

Hana Gaďurková, projektová manažerka

Střední článek podpory v Olomouckém kraji

Jaroslav Mihal z pozice ředitele školy přechází "na druhou stranu". Teď bude svým bývalým kolegům podávat pomocnou ruku v podobě metodické podpory.  Co ho k tomu vedlo si můžete přečíst na stránkách edu.cz

Informace o systémovém projektu Střední článek podpory naleznete na tomto odkazu

Hana Gaďurková, manažerka MAP

Zadání pro Velkou revizi RVP ZV se mění

Na webu ohledně komplexní změny výuky na základních školách se objevila informace, že se upravuje zadání pro tento systémový úkol. Minimálně v kontextu digitálního vzdělávání je jakékoliv oddálení termínu zpřístupnění závazných ukazatelů významnou komplikací.

Je potřeba připomenout, že od příštího školního roku musí základní školy musí od září 2024 upravit svá ŠVP na základě aktuálně platné verze z 2021. Bylo by efektivní, kdyby školy mohly v souladu s tzv. Velkou revizí upravovat nejen svá ŠVP, ale především i tematické plány, učivo a vzdělávací cíle. Proto se pokusíme skrze MAP zjistit aktuální stav a o něm informovat na plánovaném setkání 27.3.

David Hawiger, regionální metodik pro digitální vzdělávání

Konference k představení priorit školství na období 2023-2027

V rámci konference mimo jiné proběhla diskuze s tvůrci Strategie o jejím naplňování a vizích, kam by mělo české školství směřovat. Velký prostor byl věnován představení konkrétních aktivit na další 4 roky, dotazům účastníků a podnětům 

k těmto aktivitám. 

Záznam z konference můžete zhlédnout na tomto odkazu

Bližší informace a prezentace z konference najdete na stránkách edu.cz na tomto odkazu.

Hana Gaďurková, manažerka MAP

Co je to Mapa vzdělávání

Mapa vzdělávání shromažďuje datové analýzy a výzkumně podložená řešení vzdělávacích nerovností v Česku. Skládá se z několika částí.

Příběhy vzdělávání ne/úspěchu v přehledných analýzách a mapách ukazují regionální nerovnosti, souvislosti mezi výsledky vzdělávání a chudobou nebo cesty k překonávání sociálních podmínek.

Analytické zprávy pro mikroregiony podrobně popisují situaci v každém z 206 ORP, navrhují navíc realistické cíle, na jejichž naplňování se analytici PAQ Research na řadě míst přímo podílejí.

Desegregace.cz shromažďuje ověřené cesty, jak ukončit přetrvávající segregaci romského a dalšího znevýhodněného žactva.

Hana Gaďurková, manažerka MAP

Nakolik jste digitálně kompetentní?

IT Fitness Test 2023 je největší mezinárodní test digitálních kompetencí, který se zaměřuje se na základní dovednosti, jako je práce s počítačem, internetové vyhledávání, základy programování, kybernetická bezpečnost a další

Probíhá až do konce října 2023 a je zdarma. Každý, kdo test absolvuje, dostane elektronický certifikát potvrzující dané znalosti a účast.

Partnery letošního testování jsou komunita expertních dobrovolníků Česko.Digital, Asociace pro aplikovaný výzkum v IT a Microsoft Česká republika a Slovensko

Odbornou záštitu nad touto iniciativou převzalo opět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Kabinet místopředsedy vlády pro digitalizaci při Úřadu vlády, Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

David Hawiger, poradce pro digitální vzdělávání

Jak se poučit ze zkušeností okresních školských úřadů?

Akce je součástí série vzdělávacích aktivit a navazuje na zahajovací dubnovou konferenci Střední článek ve vzdělávání jako téma ke společnému řešení (videozáznam zde). Kompletní informace k realizovaným i plánovaným akcím na toto téma najdete na stredniclanek.cz.

Program online konference: 

Zahájení (Vladimír Srb, Partnerství pro vzdělávání 2030+)

Jak fungovala územní školská správa v českých zemích od devatenáctého století do roku 1989 (Miroslav Hřebecký, EDUin)

Jak fungovaly okresní školské úřady v letech 1990 až 2000 (Tomáš Bouda)

Panelová diskuse 


Výstupy z prvního kola veřejné konzultace z roku 2021 naleznete zde.

Hana Gaďurková, manažerka MAP

Zřizovatel školy v zemích s vynikajícími vzdělávacími výsledky

Hlavním podkladem pro vystoupení účastníků panelu byla studie Role zřizovatele školy v zemích s vynikajícími vzdělávacími výsledky a rovnými šancemi. Ta popisuje roli zřizovatelů škol ve vybraných zemích, kterým se daří dosahovat lepších vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí žáků než v České republice. Zjištění studie, která odpovídají na otázku, co dělají zřizovatelé v Estonsku, Finsku, Nizozemí a kanadském Ontariu, lze podle něj stručně shrnout takto:

V záznamu, kde diskutují Jaromír Beran (MŠMT), Jiří Nantl (Školská komise Asociace krajů ČR), Lenka Špittová (Asociace ředitelů základních škol), Oldřich Vávra (Sdružení místních samospráv ČR) a David Šimek (Svaz měst a obcí ČR) se dozvíte více.

Hana Gaďurková, manažerka MAP